Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Organisator: AAC i.s.m. Rondje Mokum
 3. Wedstrijd; De Sloterplasloop, ook wel afgekort als SPL: een hardloopwedstrijd voor recreanten en wedstrijdlopers vanuit de Atletiekunie.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op de aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Sloterplasloop.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor personen die tenminste 3 jaar oud zijn bij de kidsrun, 13 jaar oud zijn bij de 5km en 15 jaar oud zijn bij de 10km.
 2. De deelnemer dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen, dit kan zowel online bij een voorinschrijving als fysiek bij de na inschrijving. Pas nadat het inschrijfgeld volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene en het wedstrijdreglement, kan een deelnemer daadwerkelijk meedoen.
 3. Indien de deelnemer op het laatste moment verhinderd is, kan deze zijn inschrijving overdragen aan een ander, mits dit voor de wedstrijd kenbaar is gemaakt aan de organisatie. De originele deelnemer draagt zorg dat de vervanger alle benodigde informatie krijgt over de wedstrijd, de algemene voorwaarden en de verplichting zich te melden bij de organisator. Indien dit uiterlijk een week voor de wedstrijd gemeld wordt zullen ook vooraf de persoonsgegevens van de deelnemer worden aangepast.
 4. Het is korter dan een week voor de wedstrijd niet mogelijk de naam van de vervangende deelnemer in de systemen te wijzigen. De vervangende deelnemer loopt dan dus op naam van de deelnemer die zich als 1e inschreef. Het (achteraf) wijzigen van persoonlijke gegevens na het overdragen van het startnummer is mogelijk tot uiterlijk 24 uur na de Sloterplasloop.
 5. Indien een ingeschreven deelnemer niet loopt en geen vervanger heeft, is de organisator niet verplicht het inschrijfgeld terug te betalen aan de deelnemer.
 6. De organisator kan op grond van bijzondere omstandigheden (zoals o.a. Covid-maatregelen van de overheid) besluiten het evenement om te zetten naar een virtuele wedstrijd. Indien dit van toepassing is zal aan de deelnemer geen inschrijfgeld terug worden gegeven. De ingeschreven deelnemer ontvangt na dit besluit informatie over de (goedkopere) virtuele wedstrijd en zullen een kortingcode krijgen voor de wedstrijd van 2023.
 7. Ingeschreven lopers voor de kidsrun krijgen het hele bedrag als korting voor de loop van 2023. Dit omdat voor hen geen vervangende virtuele loop wordt georganiseerd.
 8. Ingeschreven lopers van de 5 km krijgen een kortingcode ter waarde van € 5,-.
 9. Ingeschreven lopers van de 10 km krijgen een kortingcode ter waarde van 7,-.
 10. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de wedstrijd voortijdig te beëindigen, of besluiten de te lopen route te wijzigingen, waardoor mogelijk de afstand wijzigt. In deze gevallen vindt geen restitutie van de inschrijfgelden plaats.
 11. Door het besluit van de organisator om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname aan een wedstrijd zowel een goede gezondheid vereist, psychisch én fysiek, als voldoende training. Deelnemer verklaart aan deze eis te voldoen.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deelname, tenzij deze schade aan de organisator toe te rekenen valt door opzet of grove schuld. Dit geldt tevens bij mogelijk letsel, ernstige gezondheidsproblemen of zelfs overlijden.
 3. Indien de organisator opzet of grove schuld aangerekend kan worden, blijft de vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt door deelname aan de wedstrijd.
 5. De deelnemer vrijwaart de organisator van schade aan derden als gevolg van aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wedstrijd. De deelnemer dient een eigen aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het evenement en de gemeente waarin het evenement plaatsvindt, zijn gelijk aan de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en films waarop de deelnemer zichtbaar is. Zo nodig kan de deelnemer achteraf bij de organisator aangeven welke foto (eigen) van de websites van de organisator moet worden verwijderd.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De deelnemer verleent bij voorbaat  toestemming aan de organisator, en derden die de organisator bij de organisatie ondersteunen, tot gebruik van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend voor de organisatie van de wedstrijd worden gebruikt, en bij annulering van de wedstrijd conform artikel 2 lid 7 voor het regelen van de korting voor het komende jaar.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden beslecht overeenkomstis het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Nadere informatie is te verkrijgen via info@sloterplasloop.nl.