Deelname

 1. Uw deelname aan dit evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 2. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen door of namens de organisatie.
 3. Dit evenement is voor lopende deelnemers; skaten, rolschaatsen, fietsen of anderszins niet-lopen is niet toegestaan.
 4. Voor de 5km en 10km gelden tijdslimieten in verband met het vrijmaken van de route en het finishgebied. De tijdslimiet voor de 5km is 45 minuten, voor de 10km is de tijdslimiet 1 uur en 30 minuten. Deelnemers die langer onderweg zijn zullen niet in de uitslag opgenomen worden en kunnen niet finishen.
 5. Voor de eerste drie finishers op de 10km bij de mannen en de vrouwen is prijzengeld beschikbaar. Deze verdeling wordt gebaseerd op basis van binnenkomst (bruto tijden) en is niet gebonden aan leeftijdscategorieën.
 6. Deelnemers gaan akkoord met gebruik van hun bij het evenement vastgelegde beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. zonder hiervoor vergoeding te claimen.
 7. Door uw inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van de risico’s die deelname aan dit evenement met zich meebrengt; u verklaart fysiek in voldoende conditie te zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan dit evenement. De organisatie wijst u erop dat een periodieke medische keuring aanbeveling verdient.
 8. Door uw inschrijving verklaart u de organisatie of haar medewerkers niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade, letsel of diefstal die u eventueel zult lijden bij deelname aan het evenement.
 9. De Sloterplasloop behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van de Sloterplasloop daartoe noopt, de vermelde data en tijden van de Sloterplasloop te wijzigen, dan wel de Sloterplasloop geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan u geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan u plaatsvinden.
 10. U dient de instructies op te volgen van de organisatie van de Sloterplasloop, dan wel van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Sloterplasloop behoren.

Inschrijving

 1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Indien u na inschrijving besluit niet deel te nemen aan het evenement, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats danwel het inschrijfgeld zal op de aangegeven wijze worden geïncasseerd.
 3. Indien u een chip heeft gehuurd en niet binnen 1 week na de wedstrijddag heeft ingeleverd, wordt de door u aan de organisatie afgegeven machtiging gebruikt om het bedrag eenmalig te incasseren.
 4. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
 5. Indien het evenement of bepaalde onderdelen van het evenement door overmacht op een laat tijdstip moet(en) worden afgelast, zal waar mogelijk gedeeltelijke restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden, zulks ter beoordeling van de organisatie.

Parcoursrecord

 1. De parcoursrecords zijn bruto tijden en worden als zodanig vastgelegd.

Organisatie

 1. Uw gegevens worden opgenomen in een deelnemersregistratie van het evenement. Door deelname aan de Sloterplasloop verleent u toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan u, voor interne geanonimiseerde data-analyse en – mits hiervoor op het inschrijfformulier door u uitdrukkelijk toestemming is gegeven – voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan u.
 2. Door deelname geeft u toestemming aan de organisatie om uw naam en wedstrijdresultaten openbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van publicatie en dagbladen en via internet.
 3. De organisatie van de Sloterplasloop is gerechtigd u uit De Sloterplasloop te halen indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden of u onsportief of onbehoorlijk gedrag vertoont of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Sloterplasloop noodzakelijk wordt geacht.

Nadere informatie is te verkrijgen via info@sloterplasloop.nl.